فرمت تهیه مقالات

شناسه صفحه : [NjYz]

 

 قابل توجه پژوهشگران محترم

 

 تمام مقالات ارسالی بایستی در فرمت ارائه شده تهیه گردند. دبیرخانه کنفرانس از دریافت مقالاتی که خارج از فرمت تعیین شده، تهیه شده باشند معذور است.

 

فرمت تهیه مقالات به صورت فایل word دانلود
فرمت تهیه مقالات به صورت فایل pdf دانلود

کیمیا سامانه