هزینه ثبت نام

شناسه صفحه : [NjY2]

 
 

* شرکت کنندگان در همایش باید نسبت به پرداخت حق ثبت نام در همایش اقدام نمایند. شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشند با انتخاب نوع شرکت خود در همایش، نسبت به "پرداخت هزینه" در داخل سامانه همایش اقدام نموده و حق ثبت نام خود را پرداخت نمایید (پرداخت ها صرفاً از طريق اين سامانه قابل انجام است).

توجه: برای پرداخت از طریق این سامانه باید اطلاعات شما در سامانه ثبت نام همایش کامل باشد.

توجه: هزينه ثبت نام پرداختي، مربوط به شركت ثبت نام كننده در جلسات همايش و سخنراني هاي كليدي و نهار روز همايش است و شامل هزينه هاي اسكان و ديگر وعده هاي غذايي نيست.
 

** برای هر مقاله، پرداخت یک هزینه ثبت نام (به عنوان مقاله اول یا مقالات بعدی یکی از نویسندگان) ضروری است. در این مقطع، امکان تغییر نویسنده مسئول یک مقاله وجود ندارد، ولی هر یک از نویسندگان مقاله می توانند آن را در همایش ارائه کنند. ارائه مقاله در همایش، برای درج آن در مجموعه مقالات نهایی (که روی سایت همایش قرار می گیرد) الزامی است.

**** برای استفاده از تخفیف مربوط به عضویت کانون مهندسین ساری و یا دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساری، باید شماره عضویت، در هنگام ثبت نام ثبت گردد.

 

 

هزینه ثبت نام :

 

 

 

 

 

 

کیمیا سامانه