تماس با ما

شناسه صفحه : [NjM3]

نشانی

مازندران ، ساری، خیابان فرهنگ ، کوچه فرهنگ 24 (ادیب) ، کانون مهندسین ساری

کد پستی

45983 - 48186

تلفن تماس

شنبه تا چهارشنبه  (ساعت 15 - 8)

011-33328022

011-33328023

فاکس 

 011-33326881 

011-33328022

  رایانامه

 class@kanoonsari.com

کیمیا سامانه