کمیته علمی

شناسه صفحه : [NjM1]

معماری - شهرسازی
ردیف نام خانوادگی نام رشته مرتبه علمی دانشگاه
1   ترکمان  احمد  معماری مربی  آزاد اسلامی مرودشت 
2  حق جو  محمدرضا شهرسازی مربی مازندران
3  حیدرنتاج  وحید معماری  استادیار  مازندران 
4  حیدری  شاهین معماری  استاد تمام  تهران 
5  رازجویان  محمود معماری استاد بازنشسته شهید بهشتی
6 رنجبر  عباسعلی  معماری  مربی آزاد اسلامی ساری
7  روحی  مبینا معماری استادیار لامعی گرگانی
8  سیدیان  سید علی معماری استادیار مازندران
9  شاهرودی  عباسعلی معماری استادیار مازندران
10  طاهباز  منصوره معماری دانشیار شهید بهشتی
11  کردجمشیدی  ماریا معماری استادیار مازندران
12  موسوی  سید محسن معماری مربی مازندران
13  مهدوی نژاد  محمد جواد معماری دانشیار  تربیت مدرس
14  میثاقی  محمود شهرسازی مربی مازندران
15 خوئی علیرضا معماری مربی دانشگاه امام محمد باقر (ع)

  

 

 

 عمران - نقشه برداری - ترافیک
ردیف نام خانوادگی نام رشته مرتبه علمی دانشگاه
1 افندی زاده شهریار مهندسی عمران – راه و ترابری دانشیار علم و صنعت
2 آفری علیرضا مهندسی عمران – نقشه برداری مربی  نوشیروانی
3 آقایان ایمان مهندسی عمران – راه و ترابری استادیار صنعتی شاهرود
4 پهلوان حسین مهندسی عمران - زلزله استادیار صنعتی شاهرود
5 جلالی سید قاسم مهندسی عمران - سازه استادیار آزاد قائمشهر
6 حسن پور متی کلایی محمود مهندسی عمران - سازه استادیار آزاد قائمشهر
7 حسنی ابوالفضل مهندسی عمران- راه و ترابری استاد تربیت مدرس ایران
8 شفابخش غلامعلی مهندسی عمران – راه و ترابری دانشیار سمنان
9 عباس زاده مجید مهندسی عمران – نقشه برداری مربی  نوشیروانی
10 عبداله زاده  غلامرضا  مهندسی عمران - زلزله  دانشیار  نوشیروانی بابل
11  غلامپور دهکی  سیروس  مهندسی عمران - سازه  استادیار   آزاد قائمشهر
12  قدرتی  غلامرضا  مهندسی عمران- زلزله  استاد  علم و صنعت ایران
13  منجم  سعید  مهندسی عمران – راه و ترابری  استادیار  خواجه نصیر
14  نوایی نیا  بهرام  مهندسی عمران - سازه  دانشیار   نوشیروانی بابل
15  نیک فر  مریم  مهندسی عمران  مربی   آزاد اسلامی رامسر

 


 

 

برق - مکانیک
ردیف نام خانوادگی نام رشته مرتبه علمی دانشگاه
1 احمدی ایرج برق – قدرت استادیار علم و فناوری مازندران
2 انصاری محمد رضا مکانیک سیالات-تبديل انرژي دانشیار تربیت مدرس
3 بارفروش تقی برق - قدرت استادیار  صنعتی نوشیروانی بابل
4  خاکی جامعی  مهران مکانیک استادیار آزاد ساری
5  خدرزاده  مجتبی برق – قدرت دانشیار شهید بهشتی
6  دومیری گنجی  داود مکانیک سیالات استاد تمام صنعتی نوشیروانی بابل
7  ذکریا زاده  علیرضا برق - قدرت  استادیار علم و فناوری مازندران
8  رستمیان  یاسر مکانیک جامدات استادیار آزاد ساری
9  رمضانی  نبی اله برق – قدرت استادیار  علم و فناوری مازندران
10  سالاریان  حسام الدین مکانیک استادیار آزاد نور
11  عباسی  مرتضی مکانیک استادیار آزاد ساری
12  مجیدیان  علیرضا مکانیک استادیار آزاد ساری
13  موسوی  سید عبداله برق - قدرت استادیار  علم و فناوری مازندران
14  نیاز آذری  میلاد برق - قدرت استادیار  علم و فناوری مازندران
15  یزدیان ورجانی علی  برق – قدرت استادیار تربيت مدرس

کیمیا سامانه